Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Banka hesabına konulan haciz ne zaman düşerKanun:2004    Madde:110

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İİK 106 ve 110 maddeleri gereğince hacizlerin kaldırılması taleplerinin reddedildiğini, borçlunun 3. Şahıs nezdindeki alacaklarının da menkul hükmünde olduğunu, icra müdürlüğünün 28/01/2016 tarihli kararının kaldırılmasına, banka hesapları üzerindeki haczin yasal süreler geçtiğinden fekkine karar verilmesini talep etmiştir. 

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacı borçlu hakkında ilamsız takip başlatıldığı anlaşılmakla , 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/13263 karar sayılı içtihadı : " Alacaklı tarafından, kesin rehin açığı belgesine dayanılarak, yapılan genel haciz yoluyla takibin kesinleşmesi üzerine takip borçlusunun T.C. Ziraat Bankası'nda bulunan para alacaklarına 12.02.2014 tarihinde haciz şerhi konulduğu, borçlunun 21.08.2014 tarihinde İİK'nun 106. ve 110. maddeleri gereğince haczin kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiği, bu kararın şikayet konusu yapıldığı, mahkemece takip tarihi dikkate alınarak haciz konulmasının üzerinden menkul mallar için öngörülen 1 yıllık sürenin geçmediğinden bahisle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun "paraya çevirme" başlığını taşıyan 106 ve devamı maddelerinde taşınır ve taşınmaz malların satış usulü düzenlenmiştir. 02/07/2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin; anılan Kanun'un 106. maddesine göre Kanunun yayım tarihi olan 05/07/2012 tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 12.02.2014 günlü haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 6352 Sayılı Yasa ile değişik İİK'nun 106. maddesine göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağı taşınır hükmündedir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

....haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil bankadaki paraya konulmuş olup İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde ise de mahçuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, paranın icra dosyasına celbi talebi satış talebi gibi değerlendirilmelidir.

Bu durumda alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde bu paraların istenerek icra dairesine gönderilmesi isteminde bulunulmadığı ve borçlunun haczin kaldırılmasını talep ettiği 21.08.2014 tarihinde 6 aylık sürenin geçmiş olması nedeni ile haciz İİK'nun 110. maddesi uyarınca kalkmıştır." şeklindedir.

Mahkememizce de kabul gören bu görüş doğrultusunda İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde ise de mahçuz para alacağı için satış söz konusu olamayacağından, paranın icra dosyasına celbi talebi satış talebi gibi değerlendirilerek, alacaklı tarafından 2014 yılında konulan hacizler açısından haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde bu paraların istenerek icra dairesine gönderilmesi isteminde bulunulmadığı ve borçlunun haczin kaldırılmasını talep ettiği 6 aylık sürenin geçmiş olduğu tüm bunlara göre haczin İİK'nun 110. maddesi uyarınca kalktığı anlaşılmış ve bu gerekçelerle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-2014 yılında banka hesaplarına konulan hacizler açısından haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde bu paraların istenerek icra dairesine gönderilmesi isteminde bulunulmadığı anlaşıldığından 2014 yılında banka hesaplarına konulan hacizlerin İİK'nun 110. maddesi uyarınca kalktığı anlaşılmakla şikayetin KABULÜNE, 2014 yılında banka hesaplarına konulan hacizlerin KALDIRILMASINA

2-Peşin harcın yeterliliğine, 

3-Şikayetin niteliği gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT 11/4 maddesi gereğince 360 TL vekalet ücretinin hazineden tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün süre içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 01/04/2016


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim