Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı geçerliliği ne zamana kadar sürdürür?Kanun:6100    Madde:397


T.C.

İSTANBUL

5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2016/75 Esas

KARAR NO : 2016/387

İst. 8 İcra Müdürlüğü : 2016/977


DAVA : Takibin Taliki Veya İptali

DAVA TARİHİ : 21/01/2016

KARAR TARİHİ : 29/03/2016

Mahkememizde görülmekte bulunan Takibin Taliki Veya İptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1380 E. Sayılı dosyasından icrai işlemlerin durdurulabilmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edildiği, ihtiyati tedbir talelerinin icrai işlemlerin yargılama sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına, mahkemenin görevsiziliğine karar verilerek İstanbul 29 İş Mahkemesine tevdii edildiğini, görevsiz mahkemede alınmış olan iht,iyati tedbir veya haczin devam edeceğini, davaya dayanak takibin takip dayanağı senet hakkında ihtiyati tedbir kararı olması nedeniyle iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı cevap dilekçesinde; davacının aynı hukuki soınucu doğurabilecek derdest davası bulunması nedeniyle huzurdaki davanın esas girilmeksizin reddine ve  hukuka aykırı tedbir talebinin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davalı alacaklı tarafından davacı borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapıldığı anlaşılmakla; 

15.01.2016 tarihinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla davalı tarafça takip yapılmıştır.

Alacaklı ve borçlunun taraf olduğu İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1380 esas sayılı dosyasında 27.11.2014 tarihli ara karar ile takibe konu senet açısından icra takibine konu edilmemesi yönünden İİK 72. madde gereğince ihtiyati tedbir kararı verilmiş olduğu, görevsizlik kararı sonrası dosyanın İstanbul 29. İş Mahkemesine gönderildiği, söz konusu mahkemenin de  2016/32 esas sayılı dosyasında 22.01.2016 tarihli müzekkeresinde belirtildiği üzere ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığına ilişkin bir karar veya ara karar bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.

HMK 397/2. maddesi şu şekildedir :"(2) İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder."

HMK 20. maddesi şu şekildedir :" Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir."

Görevsizlik kararı sonrasında yasal süresinde başvurulmaması nedeniyle ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmediği sürece görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı geçerliliği sürdürür. 

Tüm bunlara göre ihtiyati tedbir kararından sonra, tedbir kararına aykırı olarak icra takibi yapılmış olmakla bu nedenlerle takibin iptaline karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının KABULÜNE, İstanbul 8 İcra Müdürlüğünün 2016/977 E. Sayılı dosyasında başlatılan takibin İPTALİNE

2- Peşin harcın yeterliliğine, 

3-Davacının yaptığı 77,00 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 600 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün süre içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 29/03/2016
T.C.

YARGITAY

12. Hukuk Dairesi

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

   Y A R G I T A Y   İ L A M I


ESAS NO : 2016/25162 

KARAR NO : 2017/16118


İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 29/03/2016

NUMARASI : 2016/75-2016/387Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL  temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim