Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şirketin temsilcisi olmayan kişinin verdiği dilekçe ile vekaleten itiraz edilmesi - vekaletnamesiz - geçerli vekaletname olmaksızınKanun:2004    Madde:62

Takip dosyasındaki vekaletnamenin ise şirketi temsil yetkisi sona erdikten sonrayetkisiz bir şekilde verildiği anlaşılmıştır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2015/6958 karar sayılı içtihadı şu şekildedir : "Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde borçlu vekilinin takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, daha sonra da mahkemeye ibraz ettiği dilekçe ile alacaklı vekilinin takip dosyasına sunduğu vekaletnamesinin süreli olduğunu, takibin vekaletnamede öngörülen süreden sonra açıldığını iddia ettiği, mahkemece, alacaklı vekilinin takip tarihi itibariyle taraf ehliyetinin bulunmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.

6100 Sayılı HMK.'nun 76/1. maddesine göre; "Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. "Aynı Yasanın 77/1. maddesinde ise; "Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır."

O halde mahkemece alacaklı vekiline geçerli vekaletname ibrazı için süre verilerek sonucuna göre işlem yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.  "şeklindedir

İcra müdürlüğünce borçlu vekili olduğunu ileri süren avukata geçerli vekaletnameyi getirmek üzere kesin süre vermesi, sonucuna göre itiraz hakkında karar vermesi gerektiği anlaşıldığından 14.03.2014 tarihli takibin durdurulması kararının "kesin süre içinde geçerli vekaletname ibrazı halinde durdurulmasına, aksi halde takibin devamına" şeklinde düzeltilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davacının davasının kısmen KABULÜNE, kısmen REDDİNE, 14.03.2014 tarihli takibin durdurulması kararının "kesin süre içinde geçerli vekaletname ibrazı halinde durdurulmasına, aksi halde takibin devamına" şeklinde düzeltilmesine

2-Peşin harcın yeterliliğine, 

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 360 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim