Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Görevsizlik kararı kesinleşince ihtiyati tedbir kararı son bulur mu?Kanun:2004    Madde:18
T.C.
İSTANBUL
5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2016/74 Esas
KARAR NO : 2016/519
İstanbul 8. İcra Dairesi : 2016/976


DAVA : Takibin Taliki Veya İptali
DAVA TARİHİ : 21/01/2016
KARAR TARİHİ : 06/05/2016

Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan incelemesi sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;  İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2016/976 Esas sayılı dosyası ile İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/1380 Esas sayılı dosyasından verilen icrai işlemlerin durdurulmasına kararına rağmen takibe konulduğu ve 20/01/2016 tarihinde ödeme emrinin müvekkiline tebliğ edildiğini, asliye ticaret mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin tedbir kararını ortadan kaldırmayacağını, HMK 397/2 madde hükmü gereğince tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin bir hüküm kurulmadığından tedbir kararının devam edeceğini, bu nedenlerle takibin iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/1380 Esas sayılı dosyasının 10/09/2015 tarihli celsesinde davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, yargılamanın 29.İş mahkemesi'nin 2016/32 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiğini, derdest bir menfi tespit davası bulunduğundan ve bu dava sonucunu etkileyeceğinden derdestlik itirazında bulunduklarını, görevslik kararının kesinleşmesi ile tedbir kararının ortadan kalktığını, tedbir kararının takibin iptalini değil, durdurulmasını sonuçlayacağını, davacının borçlu olmadığına karar verilmiş olmadığını, bu nedenlerle davanın reddini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde; Görevsizlik kararı üzerine görevsiz mahkemece yapılmış işlemlerin geçerliliğine ilişkin HMK ve CMK'da farklı düzenlemeler yapılmıştır.
HMK 20. maddede CMK 7. maddenin aksine görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin geçersizliğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı gibi,HMK 20. maddedeki düzenlemeden anlaşılacağı üzere görevsizlik kararı üzerine süresinde başvurulması halinde görevli mahkemede görülecek davanın görevsiz mahkemenin baktığı davanın devamı niteliğinde olduğu bu nedenlerle görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararın görevsizlik kararının kesinleşmesi ile süresinde görevsizlik kararını veren mahkemeye başvurulması halinde - dava açılmamış sayılamayacağından- ihtiyati tedbir kararının devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Usuli nihai karar olan görevsizlik kararının kesinleştiğinde tedbir kararının da sona ereceğinin kabulü halinde kesinleşme anı ile mahkemeye başvurup görevli mahkemeye dava dosyasının gönderilmesi ve görevli mahkemeden ihtiyati tedbir kararının süresinde alınmasının  fiilen imkansız hale geleceği açıkça ortadadır.
HMK 20. madde şu şekildedir :"Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler
MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir."
[(1) Anayasa Mahkemesi’nin 10/2/2016 tarihli ve E:2015/96, K:2016/9 sayılı Kararı ile, bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten…” ibaresi iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 23/2/2016 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.]
CMK 7. madde ise şu şekildedir :"5271 sayılı CMK.nun 7. maddesinde yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu yer almaktadır."
Taraflar arasındaki ticaret mahkemesindeki dosyada 27.11.2014 tarihli ara karar ile takibe konu senedin icra takibine konu edilmemesi yönünden İİK 72. madde gereğince ihtiyati tedbir kararı verilmiş olduğu, 19.09.2015 tarihinde görevsizlik kararı verildiği, 15.01.2016 tarihinde davalı tarafça senedin icra takibine konu edildiği, İstanbul 29. İş Mahkemesinin 22.01.2016 tarihli cevabı yazısında ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığına ilişkin bir karar veya ara karar bulunmadığı, dosyanın tensip aşamasında olduğunun bildirildiği görülmüştür.
Mahkememizce kabul edilen yukarıdaki hukuki görüşe göre somut olay değerlendirildiğinde  senedin icra takibine konu edilmemesi yönünden İİK 72. madde gereğince verilmiş  ihtiyati tedbir kararı bulunmasına rağmen tedbir kararının tarafı olan davalı tarafça icra takibine konu edildiği anlaşıldığından  icra takibin iptaline karar verilmiştir. 


HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Davacının yerinde görülen davasının KABULÜNE, takibin İPTALİNE,
2-Yeterince harç alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, 
3-Davacının yaptığı 77 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı yana verilmesine,
4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davacı lehine 360 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı yana iadesine,
5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olarak karar verildi.06/05/2016


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO : 2016/26118 
KARAR NO : 2018/336

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/05/2016
NUMARASI : 2016/74-2016/519


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Temyiz dilekçesi içeriğine, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim