Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Satış isteme süresi - taşınmazın haczine karar verildiği tarihten başlarKanun:2004    Madde:106

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/6298 karar sayılı içtihadı :"Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını icra müdürü re’sen gözetmelidir. Satış talebi, bu sürelerden sonra ise, reddetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tabidir. Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin feshi gerekir (Baki Kuru, İcra El Kitabı,s.520)." şeklindedir.

Görüldüğü üzere satış isteme süresinin geçtiği ve haczin düştüğü şikayeti süresiz şikayete tabidir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/31140 karar sayılı içtihadı :"Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için icra müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir. Konuya ilişkin tasarruf yetkisi kısıtlamalarının tapu kütüğüne şerh verilebileceğini hükme bağlayan TMK’nun 1010. maddesi emredici nitelikte olmayıp, aynı maddenin son fıkrası uyarınca haciz şerhi verilmekle, taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir." şeklindedir.

30.05.2008 tarihinde taşınmaza haciz konulmasına karar verilmiş olup, 04.06.2010 tarihinde satış istendiği anlaşılmakla 2 yıllık satış isteme süresi geçtikten sonra satış istendiği anlaşıldığından 30.05.2008 tarihli karar gereğince konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim