Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - Hasılat kirası mı adi kira mıKanun:2004    Madde:269

Her ne kadar kira sözleşmesinin hasılat kirası olduğu ödeme emrinde buna rağmen 60 günlük süre yerine 30 günlük süre verildiği gerekçesi ile şikayette bulunulmuş ise de; takibe dayanak kira sözleşmesinde kiralanan yerin münhasıran kendi adına işletilmek üzere kiraya verildiği, kiracı tarafından işletmenin teslim alındığı andan itibaren belediye çalışma ruhsatı, vergi dairesi işyeri açma bildirimi, ....aboneliklerini, ÇED belgesini kendi üzerine alacağı yazılı olup bu haliyle kira sözleşmesi hasılat kirası niteliğinde değildir. 

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2015/1924  karar sayılı içtihadı :

Takipte dayanılan ve taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01.06.2008 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinde kira bedeli ciro üzerinden % 11,5 + KDV olarak belirlenmiş, davalı vekili sözleşmenin bu hükmüne dayanarak kiranın ciro üzerinden belirlendiğini bu nedenle hasılat kirası olduğunu ve ödeme emrinde altmış günlük süre verilmesi gerektiğini savunmuştur. Türk Borçlar Kanunu'nun 357 ve devamı maddelerinde düzenlenen hasılat kirasından söz edilebilmesi için hasılat getiren bir taşınır ya da taşınmaz mal, ticari işletme ya da hakkın kira ilişkisinin konusunu oluşturması ve kiralananın demirbaşları ve işletme ruhsatı ile birlikte kiraya verilmesi gerekir. Oysa taraflar arasında düzenlenen sözleşmede kiralanan işyerinin cafe-bar olarak kullanılmak üzere kiraya verildiği, dekorasyonun kiracıya ait olduğu, kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesinde kiralananın işletme ruhsatıyla ve demirbaşlarıyla birlikte kiralandığına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Sözleşmede kira parasının aylık cironun bir bölümü olarak ödeneceğinin kararlaştırılması, taraflar arasındaki kira ilişkisinin hasılat kirası olduğunu göstermez. Sözleşmenin kira bedeli başlıklı 6. maddesindeki bu düzenleme sadece kira parasının belirlenmesine yöneliktir. O halde taraflar arasındaki kira ilişkisinin temerrüt açısından Türk Borçlar Kanunu'nun adi kiraya ilişkin hükümlerine tabi olduğu anlaşıldığından icra takibinde otuz gün süreli ödeme emri düzenlenmesinde de bir usulsüzlük bulunmamaktadır. " şeklindedir.

2015/1924 karar sayılı içtihattan da anlaşılacağı üzere kira ücretinin hasılata oranla belirlenmesi de kira sözleşmesini hasılat kirası haline getirmez. 

Tarafların sözleşmenin hasılat kirası olduğunu kararlaştırıp, ihtilaf halinde TBK'nun örtülü konut ve işyeri kiralarını düzenleyen hükümlerine ilişkin itiraz ve def'ileri ileri sürmesinin engellenmesi de düzenlemelerin kamu düzeni niteliği gereği geçerliliği bulunmamaktadır. 

Sözleşme içeriğine göre kiralanın galip vasfı çatılı işleri  olup kiracıya verilecek süre 30 gündür. Buna göre şikayet esas açısından yersiz olduğu gibi , şikayet süreye tabi olup süresinde  de yapılmamıştır.

İcra Mahkemesinin tahliye kararının icrasının geri bırakılması şikayet yolu istenemez.  Tahliye kararının icrasının geri bırakılması hususu İİK 269/c madesinde şu şekilde düzenlenmiştir. "İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir."


Tüm bu nedenlerle şikayetin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davacının şikayetinin REDDİNE, 

Mehmet Korkmaz
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim