Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İtiraz merciince beraatin kaldırılıp mahkumiyet verilmesiKanun:2004    Madde:353

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2001/26 karar sayılı emsal içtihadı: "Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak belirlenmesi, tarafların belirlenen bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunması zorunludur. Takip talebinde borç miktarı 463 milyon olarak belirlenmesine karşın, taahhüt esnasında işleyecek faiz, vekalet ücreti, icra harç ve giderleri belirlenmemiş, borçlunun taahhütte bulunduğu miktar saptanamamıştır. Ceza sorumluluğunun doğabilmesi için taahhüt esnasında ödenecek miktarın hiçbir kuşkuya yer vermeksizin belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu miktar belirlenmediğinde hangi miktar için taahhütte bulunulduğu, kabulün de hangi miktar nazara alınarak yapıldığı saptanamayacağından, ödeme koşulunun ihlali halinde cezai sorumluluk doğmayacaktır." şeklindedir.


 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan  tahsil edilir.


Somut olayımızda taahhütnamede "borcun takip masrafları, harç, vekalet ücreti dahil tüm ferileri ile birlikte 20.000 TL da dondurulması kaydıyla" taahhüt verildiğinin yazılı olduğu tüm bunlara göre taahhüt esnasında ödenecek miktarın hiçbir kuşkuya yer vermeksizin belirlenmiş olduğu anlaşılmış ve beraat kararının itirazen kaldırılmasına karar verilerek borçlunun taahhüde uymayarak borcu ödemediği, toplam borç miktarının belirlli olduğu, böylece İİK 340 maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmakla , eylemine uyan İİK.nun340'ıncı maddesi gereğince suçun işleniş şekil ve özellikleri nazara alınarak, 3 aya kadar tazyik hapsine, karar vermek gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.mahkumiyet karar verilmiştir.
HÜKÜM: 


A- İstanbul 4. İcra Ceza Mahkemesinin 2016/14 esas, 2016/555 karar sayılı beraat kararının itirazen kaldırılmasına,B- 1-Sanığın sabit olan taahhüdü ihlal suçu nedeniyle İİK.nun 340 maddesi uyarınca 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Müştekinin şikayetten vazgeçmesi veya hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya 30.11.2015 tarihindeki taksit ile cezanın düşürülmesi için ödemenin yapıldığı tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödemesi durumunda hükmolunan cezanın İİK.354. Maddesi uyarınca bükün neticeleri ile birlikte düşürülmesine,

3- Müşteki tarafça yapılan (       ) TL.  yargılama giderinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine,

4-Müşteki vekili için hesap ve takdir olunan 600,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile müştekiye verilmesine,

İtiraz üzerine beraat kararı kaldırılıp, itiraz mercince CMK 271/2 maddesi gereğince mahkumiyet kararı verilmiş olup,  İİK 353. maddeye aykırı olmayan itiraza ilişkin CMK düzenlemelerinin icra ceza suçları açısından da uygulanması gerektiği ancak CMK'daki itiraz müessesenin CMK sistemine göre düzenlenmiş olup,CMK'da beraat kararının itirazen kaldırılarak mahkumiyet hükmünün itiraz mercince kurulmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında CMK 271/4. maddesindeki " Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir." düzenlemesinin itiraz üzerine merci tarafından verilen mahumiyet hükümleri açısından koyasen uygulanması gerektiği anlaşılmakla dosya üzerinden şikayetçi vekiline ve sanık vekiline tebliğden itibaren Mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle 7 gün içinde İstanbul 6. İcra Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. Karar usulen anlatıldı, açıklandı. Süresinde itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşecektir. 15/12/2016

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim