Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kıymet takdirine itirazKanun:2004    Madde:128

1- a-) İİK.18. Ve HMK.316. Md uyarınca dava da basit yargılama usulünün uygulanmasına,

b-)  İcra Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğu,

2- Taraflara meşruhatlı davetiye gönderilmesine, bu tebligat ile;

a-) HMK.317.maddesi uyarınca davacıya tüm delillerini bildirmesi için tebliğden itibaren 2 hafta süre verilmesine,

b-) HMK.317.maddesi uyarınca davalıya dava dilekçesinin tebliği ile cevap vermesi ve tüm delillerini bildirmesi, yine başka yerden getirilecek belge var ise buna ilişkin masrafları yatırması için tebliğden itibaren 2 hafta süre verilmesine,

c-) Tebligatlara HMK.318. Madde uyarınca “dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunun da belirterek bildirmeleri; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının” ihtaratının yazılmasına

4- Davacı tarafından yatırılan masraflar eksik kaldığından; 450  TL bilirkişi ücretinin davetiyenin tebliğinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı tarafça yatırılması, aksi halde eksik masraf yatırılmadığından, İ.İ.K'nun 128/a maddesi gereğince davanın kesin olarak reddine karar verileceği hususunun taraflara meşruhatlı davetiye ile bildirilmesine,

5- Bilirkişi ücreti yatırıldığında mahkememizce resen seçilecek bilirkişiye dosyanın yemin zaptı düzenlenmek suretiyle tevdi ile mahcuzların rapor düzenlendiği tarih itibariyle güncel değerinin  tespit edilmesinin istenilmesine, bilirkişiye mahallinde inceleme yapma yetkisinin verilmesine,

-İbraz edildiğinde bilirkişi raporunun taraflara tebliğine

6- Tensip tutanağının taraflara tebliğine,(Ek : 17/7/2003-4949/34 md.)

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

(Değişik birinci cümle: 12/2/2004-5092/2 md.) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/3 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 

  2 İçtihat   1 Haber   4 Örnekler
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim