Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin istinaf kararına karşı Yargıtay'dan tehir-i icra - icranın geri bırakılması kararı alınabilir mi?Kanun:2004    Madde:36


T.C.

İSTANBUL

5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2017/575 Esas

KARAR NO : 2017/686

İst. 28 İcra Müdürlüğü


HAKİM :

KATİP


DAVACI :

VEKİLİ :


DAVA : Şikayet

DAVA TARİHİ : 15/05/2017

KARAR TARİHİ : 08/09/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu takip dayanağı ilamın tehiri icra talepli temyiz edildiğini, temyize dair derkenar ibraz edilerek mehil vesikası talep edildiğini, icra müdürlüğünün 10/05/2017 tarihli kararı ile mehil vesikası talepleri reddedildiğinden icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına, yargılama sonuna kadar teminat mektubunun paraya çevrilmemesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; HMK 367/1.f-1 ve 2. cümle "Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır." şeklindedir.

İİK 36/6.f.-1.cümle ise "Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir." şeklindedir.

HMK 367. maddeden anlaşılacağı üzere istinaf mahkemesi kararlarının da icranın geri bırakılması prosedürüne tabi olduğu açıktır. HMK 367. madde istinaf kararlarını icranın geri bırakılması prosedürüne tabi tutarken,  İİK 36/6.f.-1.cümledeki gibi bir istisna da belirmemiştir.

Tüm bu hususlara göre istinaf başvurusu esastan ret edilen bir kararda alınan teminat başkaca işleme gerek olmaksızın paraya çevrilecek midir ; yoksa   istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin istinaf kararına karşı icranın geri bırakılması yolu halen açık mıdır?

HMK 367. madde istinaf kararlarına karşı icranın geri bırakılması prosedürünün açık olduğunu hükme bağlamış ise de aynı madde de İİK 36. madde hükmüne atıfta bulunulmuş olup İİK 36/6.f.-1.cümle gereğince ise " Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya öden..."ecektir ki bunun anlamı istinaf başvurunun esastan reddine karar verildiği istinaf kararına karşı icranın geri bırakılması yolu kapalıdır.

Kanun koyucunun istinaf başvurunun esastan reddine ilişkin istinaf kararını icranın geri bırakılmasına kapatmasının gerekçesi hakkın varlığına ilişkin,  yerel mahkeme ve istinaf  mahkemesi olmak üzere iki ayrı mahkemenin kararının bulunmasındandır.

Tüm bu hususlara göre istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin istinaf kararına karşı Yargıtay'dan tehir-i icra kararı getirmek için 90 günlük mehil verilmesi talebinin reddine ilişkin icra dairesi kararında bir hata bulunmamakla şikayetin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının şikayetinin REDDİNE;

2-Peşin harcın yeterliliğine,

3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, 

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde artan gider avansının davacıya iadesine, 

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.  08/09/2017Katip 100841 ¸e-imzalıdır                               Hakim 42058 ¸e-imzalıdır   

 Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim