Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tam yargı kararlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı almak üzere mehil vesikası alınabilir mi?Kanun:2004    Madde:36
2577 S.K.nun 52. maddesi :" Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması: 
Madde 52 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş
olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu
kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili
Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince
karar verilebilir. (Ek Cümle: 10/6/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararlara
karşı temyiz ya da istinaf yoluna başvurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin
durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır. 
2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir.
3. İdareden ve adli yardımdan yararlaranlardan teminat alınmaz.
4. (Ek: 20/7/2017-7035/8 md.) Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması
istemleri hakkında verilen kararlar kesindir.
5. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. " şeklindedir.


2577 S.K.nun 28/2. maddesi ise :  "2. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/58 md.) Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarası- na, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur." şeklindedir.

HMK 350/1. madde ise "(1) İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez." şeklindedir.

HMK 350. maddeki İİK 36. maddesine yapılan açık atıf tam yargı kararları için 2577 S.K'da bulunmamakta olup sadece "genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur"  şeklinde atıf yapılmıştır. 

2577 S.K.nun 52. maddesi de İİK 36. maddeden farklı bir düzenlemede bulunulmuş olup, teminatın miktarı yüksek yargı tarafından belirlendiği gibi yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadarki süre için de hangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Tüm bu kurallar tarafların hukuki menfaati de dikkate alınarak yorumlandığında, kararın icrası açısından genel hükümlere tabi kılınan idari yargının tam yargı kararları için icranın geri bırakılması prosedürünün uygulanmaması için bir neden bulunmadığı; icrasının geri bırakılması kararı getirilmesi için süre verilen adli yargı mercii ile yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek idari yargı mercinin bu açıdan hem mercii ve karar niteliği açısından bir farkının bulunmadığı, tam yargı kararı için icranın geri bırakılması prosedüründen gerek devletin gerekse aleyhine karar verilen vatandaşın faydalanmasının kesinleşmemiş tam yargı kararın icrası nedeniyle geri dönüşü imkansız veya zor olan yanlış kararların mazurlarından korunulmasının adalete uygun olduğu, aksi halde Danıştay tarafından bozulan kararlar nedeniyle icranın geri iadesi ve işleyen faiz nedeniyle vatandaşın da mağdur olabileceği, İİK.nun 36. maddesinde Danıştay kelimesinin geçmemesinin 2577 S.K.nun 28/2. maddesi ve 52. maddesi karşısında bu çıkarımı engelleyici nitelikte bulunmadığı;  süre talebinin, tehir-i icra (tam yargı kararı açısından yürütmeyi durdurma) istenmesi şartına bağlı ise de, tehir-i icra (tam yargı kararı açısından yürütmeyi durdurma) isteminin bir süreye tabi olmayıp, illa ki kanun yoluna başvurulurken istenmiş olmasının şart olmadığı hususları dikkate alınarak mehil verilmesi talebinin reddine ilişkin 05.07.2017 tarihli kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

1- Mehil verilmesi talebinin reddine ilişkin 05.07.2017 tarihli kararın kaldırılmasına, icra dairesince şikayetçi kuruma mehil vesikası verilmesine,
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim