Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
605 İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin istinaf kararına karşı Yargıtay'dan tehir-i icra - icranın geri bırakılması kararı alınabilir mi? 2004 36
333 Kıymet takdirine itiraz - yetki itirazını kabulü 2004 128
358 Malvarlığının sorgulanması - Takbis - Pasif tapu kayıtları 2004 85
325 Kesinleşmeden icraya konamaz - Ceza ilamı - Ferisi 6100 367
282 Çek - Protesto olmaksızın cirantayı takip 6102 809
393 Tebligatın usulsüzlüğünün resen gözetilmesi 2004 33
376 Tahliye - tehiri icra - süre talebinin yerine getirilmemesi 2004 269
386 Taşkın haciz - g.menkul haczinden sonra menkul haczedilmesi - şikyet kabul 2004 85
545 Görevsizlik kararı kesinleşince ihtiyati tedbir kararı son bulur mu? 2004 18
558 Hacizli taşınmazların İİK 36. madde açısından teminat olarak kabulü telebi 2004 36
590 Kira alacağı - Kefile örnek 7 ödeme emri gönderilmesi gerekir 2004 269
403 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - okuma yazma bilmeyen 7201 32
432 Ksmt - bonoda malen ödenmiştir kaydına dayalı itiraz 2004 168
477 Tebligat - isim ve imzadan imtina eden komşu 7201 21
291 Haciz ihbarnamesi - Kesinleşmeden 89-2-3 gönderilemez - Banka 89-1 2004 89
433 Tebligat süresinin son gününün arifeye denk gelmesi 2004 19
418 Usulsüz tebligat - Tebligat evrakının bulunamaması halinde 7201 21
384 Takip dayanağı belgenin eklenmemesi - ödeme emrinin iptali - HGK 2004 58
441 İSKİ mallarına haciz konulmadan önce mal gösterilmesi istenilmeli 5393 15
397 Kesinleşmeden icraya konabilir - işe iade ilamının fer'isi - tespit davası 2004 72
535 Şirketin temsilcisi olmayan kişinin verdiği dilekçe ile vekaleten itiraz edilmesi - vekaletnamesiz - geçerli vekaletname olmaksızın 2004 62
275 Hacizli mal satılmış para icra veznesinden çıkmış ise artık bu bedel hakkında istihkak davası açılamaz 2004 97
330 Kesinlik sınırındaki alacak için tüketici hakem heyetinden karar alınmaksızın takip yapılması 2004 68
372 Tahliye - itiraz - tahliye ret - 30 günlük süre dolmadan açmış 2004 269
383 İstihkak - Takibin taliki 2004 97
422 İcranın geri bırakılması (Tehiri icra ) için verilecek süre şartları 2004 36
460 Bankadaki para alacaklarına İİK 89/1 e göre haciz konulduğunda 6 aylık süre içinde icra dosyasına celbi istenilmeli. Yoksa haciz düşer 2004 106
360 Meskeniyet iddiası - iştirak halinde malik - 3. kişi 2004 82
317 İstihkak - alacaklı - İİK 99 - ret - eski fatular 2004 99
411 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - TK 21/2 - Ret 7201 21
240 Kambiyo senetlerine özgü takipte itirazın İİK 169a. maddeki sayılan belgelere dayanmaması 2004 169
378 Tahliye taahüdü imzaya itirazın kaldırılması - noterlikçe düzenlenmemiş - genel mahkemede açılmalı 2004 269
298 Harç - Varlık yönetim - Peşin harç 5411 143
382 İstihkak - Takibin devamına İİK 97 2004 97
414 Tebligatta usulsüzlük - TK 21/2 - kabul - kapıya yapıştırmama 7201 21
387 Taşkın haciz - g.menkul haczinden sonra menkul haczedilmesi - şikayet ret 2004 85
446 Adli yardım talebinin kabulü ve kapsamına ilişkin karar 6100 334
278 Banka hesabının haczine İİK 89 itiraz üzerine verilen karar şikayet - istihkak niteliğindedir 2004 89
350 ksmt ödeme itirazının reddi - HMK 199 İİK 169a değildir 2004 169
370 Tahliye - Alt kiracı - Belge ibraz etmesi 2004 276
529 Ödeme emrinde IBAN , banka hesap bilgilerinin yazmaması - İBAN 2004 168
530 Davanın açılma tarihi 2004 16
354 Maaş haczi - emekli - SSK 5510 93
286 Faize itiraz - vekalet ücreti 2004 16
323 Kesinleşmeden icraya konabilir - Aile - Tedbir nafakaları 6100 367
429 Ksmt - yetki itirazı 2004 50
533 Banka hesabına konulan haciz ne zaman düşer 2004 110
427 "Hiç bir takip yapılamamasına" tedbiri ihtiyati haczi engeller mi? 2004 179
255 Davanın açılmamış sayılmasına - Yazılı yargılama 6100 150
424 Tebligat - Nerede olduğunun araştırılmaması 7201 21
294 Haczin üçüncü kişi elindeyken yapıldığı - İİK 99 2004 99
606 Tam yargı kararlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı almak üzere mehil vesikası alınabilir mi? 2004 36
436 İflas erteleme "yapılacak takiplerin durdurulmasına" tedbirinin icra takibine etkisi 2004 179
541 Satış istenmesi ve masrafın yatırılması haczin düşmemesi için yeterli olup, icra memurunun satış isteminin reddi kararı ancak satışın fiilen yapılamayacağına ilişkin tespit niteliğindedir. 2004 106
388 Taşkın haciz - kat mülkiyeti kurulmamış 2004 85
367 Süre verilmesi - İİK 36 - Devlet kurumları - teminatsız 2004 36
363 Ortaklığın giderilmesi için - açık artırma - iştirak halinde yetki İİK 121 2004 121
531 Görüldüğünde ödenecek bonoda zamanaşımı - senette vade tarihi zorunlu mu 2004 169
395 Teminat takdiri ve kabulü - tahliye - İİK 36 2004 36
550 Çeşitli Kararlar 2004 1
421 İlamlı takip - Takibe konulan ilam bozulduğunda takipten vazgeçmeksizin yeni takip açılması 2004 40
392 Tebligat -Muhatabın adreste bulunmaması - ıttıla 7201 21
543 Kambiyo senetlerine özgü takip - süresiz /süreli şikayet - kambiyo senedi vasfını taşımadığı şikayeti 2004 170
374 Tahliye - itirazın kaldırılması İİK 68-1 2004 269
423 Talimat icra müdürlüğünün istihkak davası açılması için süre vermesi geçersizdir 2004 99
315 İpoteğin terkini İİK 153 2004 153
502 Şikayete ilişkin ilamın ayrıca takibe konulması 2004 16
268 % 1 KDV yerine % 18 KDV 2004 133
544 Kambiyo senedinde kefalet - aval 2004 168
389 Tebligat - muhatabın bulunmadığı - usulsüzük - ıttıla 7201 21
401 Tebligata usulsüzlük itirazı yerine gecikmiş itirazda bulunulması 6100 76
390 Tebligat - Tüzel kişi - usulsüzük - ıttıla - Şirket - yetkilisi 7201 13
290 Haciz ihbarnamesi - Doğacak alacaklar yönünden 89-1 2004 89
359 Menfi tespit davası - Alayhe hükmedilen tazminat ve yargılama giderinn kesinleşmesi gerekir 2004 72
454 Menfi tespit davası - reddi, (borçlu aleyhinde sonuçlanması) durumu da kesinleşmesi gerekir mi? 2004 72
534 Görevsiz mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı geçerliliği ne zamana kadar sürdürür? 6100 397
270 Davanın açılmamış sayılmasına - Basit yargılama 6100 320
540 Satış isteme süresi - eksik avans - icra memurunca satış istemin reddi 2004 106
452 Tüketici - Tüketici kredisi - İİK.nun 68/b uygulanmaz - Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında genel mahkemelerde yargılama yapılmasını zorunlu 2004 68
408 Yetki - Borca - Faize İtiraz - Ret 2004 169
332 Kıymet takdirine itiraz - Ücretin yatırılmaması İİK 128a 2004 128
281 Çek - ödemeden men yasağı - icra takibine engel değildir 6102 799
391 Tebligat - vekile yapılmaması 7201 11
559 Tahliye - Hasılat kirası mı adi kira mı 2004 269
313 İmzaya itiraz - kabul 2004 170
301 İcraya vermeden önce kuruma - idareye başvurma zorunluluğu 2577 28
437 İstihkak - alacaklı - İİK 99 - kabul 2004 96
453 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takip yapılabilir mi? - İhtiyari dava arkadaşlığında 6100 29
420 Haczedilmezlik şikayeti - talimat icra - talimat yazısı genel - yetkisizlik 2004 79
368 Şatışın iptali - itiraz konusunun satışın iptali nedeni yapılması - ret 2004 133
361 Meskeniyet iddiası - konut kredisi için ipotek verilmesi haczedilmezlik hakkından vazgeçme değildir 2004 82
357 Maaşın tamamının haczine muafakat - Kesinleşmeden önce muafakat edildiği için geçersiz 2004 83
316 İstihkak - 3. şahsın istihkak talebinin olmaması 2004 99
320 İstihkak - ret 2004 97
431 Tahliye işleminin iptali - karardan sonra sözleşmenin devamı iradesi 2004 269
528 Teminat senedi iddiası 2004 170
356 Maaş haczi - muvafakat - kesinleştikten sonra 2004 83
371 Tahliye - Alt kiracı 2004 276
394 Tebliğin hiç yapılmamış olması nedeniyle usulsüz tebligat 2004 33
409 Yetki itirazı - kabul 2004 0
335 Ksmt - bono - faize itiraz 2004 169
413 Alacak daha önce banka hesabına yatırılmış - tüketici hakem heyeti kararı 2004 33
327 Kesinleşmeden icraya konamaz - Kira tespit 6100 367
318 İstihkak - İİK 97'ye göre karar verilmesi için şikayet 2004 97
352 Ksmt yetki şartı geçersizdir- kabul 2004 50
321 İtiraz - şikayet dilekçesinde icra dosyasının yazılmaması - maddi hata 2004 0
458 İlamsız takip - İlam ilamsız takibe konamaz 2004 32
396 Teminat takdiri ve kabulü İİK 36 2004 36
406 Yediemin ücretine itiraz - yetkisizlik 2004 79
304 iflas hiçbir takip yapılamaması tedbir kararı - takibin iptaline 2004 179
537 İcra takibinden sonra ihtiyati hacizin takibe konması - adalet komisyonu tevzi kararı - icra takibinden sonra ihtiyati haciz 2004 261
341 Ksmt - faize itiraz 2004 0
314 İmzaya itiraz - yetkisiz kişinin imzası 2004 170
285 Derdestlik itirazı - önceki takipten vazgeçmiş 6100 114
284 Çek tazminatı - cirantadan istenemez 6102 783
307 İlamlı takip - ilama uygun değil - police limiti 2004 32
308 İlamsız icra - itiraz merci mahkeme değildir 2004 62
462 İtirazın iptali ilamı makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takibe konulamaz 6100 29
353 Maaş haczi - Çalışan - 1-4 2004 83
415 Alacağa mahsuben alınma durumunda istihkak davasında verilen " satış bedelinin tedbiren icra kasasında yatırılması" kararının etkisi 2004 118
292 Haczedilemezlik şikayeti - yetkisizlik 2004 79
445 İcra takibinde tarafta hatanın düzeltilmesi 6100 124
328 Kesinleşmeden icraya konamaz - taşınmazın aynına ilişkin 6100 367
404 İhtiyati haciz - Yetki itirazı - kabul 2004 169
565 Tehiri icra kararı hacizlerin kaldırılması - mehil vesikası hacizlerin kaldırılması 2004 36
319 İstihkak - Kabul 2004 97
366 Süre verilmesi - İİK 36 sadece icra mahkemesi ilamları için uygulanır 2004 36
312 İmzaya itiraz - kabul - tazminatlı 2004 170
300 Husumet nedeniyle davanın reddine - taraf-ciranta değil 6100 115
373 Tahliye - itiraz etmeyen 2004 269
288 Görevsizlik - iş bölüşümü nedeniyle 6100 20
303 İflas erteleme - takibin iptali 2004 179
310 İmzaya itiraz - davacı gelmediğinden 2004 68
254 İİK 89. ileride (yakın tarihte) (müstakbel) (doğacak) 3.kişi nezdinde doğabilecek alacağın haczi 2004 89
402 Tebligatta usulsüzlük şikayeti - tüzel kişi - ıttıla tarihinin tespiti 7201 13
503 Tüketici mahkemesine görevsizlik 2004 0
381 Takas ret - iik 36 var 2004 36
364 Ödeme emrinin iptali - senedin kesinleşmeden önce iade edilmesi - dayanağı senet 2004 167
351 ksmt ödeme itirazının reddi - HMK 199 İİK 169a değildir 2004 50
549 Usulsüz Tebligat - 89/1-2-3 2004 89
506 Kira alacağı-tahliye - Cezai şarta itirazın kaldırılması davasının reddi 2004 269
365 Satış kararının iptali talebi - ihalenin feshinde istenebilecek 2004 133
455 Maaş haczi - Tebliğden sonraki bir tarihte işten çıkarılmış olması arada işleyen maaşların kesintisini ödememesi hakkı vermez - Tazminatlar dahil değildir 2004 356
355 Maaş haczi - muvafakat - dava açılmış olmakla dava tarihi davacının muvafakati kalkmış olduğundan 2004 83
276 Aracın yakalanması için istenen avansın şikayeti - ret 2004 59
306 İlamlı icrada takipten önce ödeme itirazı 2004 33
326 Kesinleşmeden icraya konamaz - Haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi 6100 367
466 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamaması 6100 29
526 Tasarrufun iptali ilamından sonra takip dosyasına taraf olmayan kişi hakkında ayrıca takip yapılmalı 2004 277
337 Ksmt - borca itirzın reddi - 169 belgelerinin olmadığı 2004 169
336 Ksmt - bono - hamiline olması 2004 169
548 İİK 89/1-2-3 tebligatlarındaki usulsüzlük 2004 89
279 Belediyelerin karışık-havuz hesapları haciz edilebilir 5393 15
514 Şikayete ilişkin hükümler eda hükmü niteliğine olmayıp, ayrı bir takibe konulamaz 6100 29
457 Kesinleşmeden icraya konabilir - İcra Mahkemesi Kararları 2004 364
546 Satış isteme süresi - taşınmazın haczine karar verildiği tarihten başlar 2004 106
536 ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi 'Borcunuzu hemen öderseniz...' 2004 60
329 Kesinleşmesi gerken kararlar - tanıma - tenfiz 6100 367
311 İmzaya itiraz - kabul - alacaklı senet aslını ibraz etmediğinden 2004 170
375 Tahliye - ret - itirazın kaldırılmasını istememiş 2004 269
287 Gecikmiş itiraz talebi - geçerli bir gerekçenin bulunmaması ve itirazlarını sunmaması nedeniyle ret 2004 65
344 Ksmt - İtiraz ve şikayetin süresinde yapılmaması nedeniyle ret 2004 168
302 İflas erteleme - İmar Bankası - takip yapılması 2004 193
560 Satış avansının kısmi yatırılması nedeniyle satışın uzun süre yapılamaması 2004 106
443 Adi ortaklığın tasfiyesi için yetki belgesi verme 6098 639
377 Tahliye işleminin iptali - karardan sonra sözleşmenin devamı iradesi 2004 269
567 Kambiyo seneti - ibraz süresi- mücbir sebep 2004 170
379 Tahsil harcı - haczin kaldırılmasını isteme tahsil edildiği anlamını taşır 492 0
322 Kaybolan dosyanın ihyası 4773 0
324 Kesinleşmeden icraya konabilir - Yargıtay ilamında hükmedilen vekalet ücretleri 6100 367
349 Ksmt- itiraz - 169a belgeleri yok - ret 2004 169
524 İhalede alacağa mahsuben satışı yapılamayacak mal 2004 100
551 Ksmt - birden fazla imza - şirketin borç altına girip girmemesi 2004 169
345 Ksmt - itirazın reddi - 5 günlük sürede yapılmamış 2004 168
271 Davanın açılmamış sayılma - Üç ay içinde yenilenmeme 6100 150
525 AYM iptal kararanın 5393 S. Belediye Kanunun 15. madesindeki "borca yeter miktarda mal göstermesi istenir" hükmüne etkisi 5393 15
417 Geminin ihtiyaten haczedilmesi - İhtirazı kayıtla yapılan ödemenin geri istenmesi 6102 1353
241 Alacaklı tercihini takip tarihindeki kur üzerinden TL'ye çevirerek icra takibi yapması halinde 3095 4
463 Kesinleşmeden icraya konabilir - İİK 277 maddeye dayanan tasarrufun iptali ilamı 6100 443
380 Tahsil harcı - takip ortaklarından ödeme emri tebliğ edilmeyen borçludan alınamaz 492 0
461 Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamaması, açıkça kötü niyet ve fayda zarar arasında aşırı dengesizlik halinde geçerlidir 6100 29
405 Vekalet ücreti - davacıdan alınarak davalılara verilmesine - %50 0
347 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 2004 169
398 TMSF takiplere itirazın rediine 5411 138
468 İşe iade kararındaki "...işe başlatılmaması halinde..tazminat miktarının davacının .. aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine" hükmü tespit niteliğindedir ve ilamlı icraya konulamaz 4857 21
602 Müstakbel - ileride doğacak alacakların haczi - banka hesabı 2004 89
400 Tüketici- Tek senet - tüketici kanunu - taksitli satışlarda ayrı ayrı ve nama düzenlenmeliydi 6502 4
456 Haczedilemezlik şikayeti - Vergi Geliri - İSKİ'nin ilçe belediye adına tahsil ettiği ÇTV 5393 15
289 Haciz fekki ret - İSKİ 2942 0
297 Harç - Banka - Yeni düzenleme 492 127
362 Mirası ret edenler hakkında takip yapılamaz 4721 605
339 Ksmt - çek - zamanaşımı - kabul 6102 662
425 Faktoring şirketinin faturasız takip yapması 6361 9
449 Ksmt - şart içermesi nedeniyle kambiyo senedi niteliğinde değildir 6102 776
296 Harç - Banka - Kredi temininden sonra başkasına kullandırılması - Kambiyo takibi 492 127
419 Ksmt - çek vasfında olmaması - ibraz süresinin kaçırılması 6102 808
272 Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılamaz 6098 525
280 Çek - faizin başlangıç tarihini şikayet 6102 818
343 Ksmt - ilk cirantanın lehtar olmaması nedeniyle - takibin iptali 6102 0
399 Tüketici mahkemesine görevsizlik - kredi kartı 4077 10
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim