Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol





Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk Mahkemesi



Örnek No Başlık Kanun No Madde No
340 Ksmt - faize itiraz - yabancı para 6098 83
556 İpoteğin fekki İİK 153. 2004 153
575 Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 2004 169
566 Güvence bedeli - yedek akçı - Tahliye - İtirazın kaldırılması 2004 269
348 Ksmt bono unsurunu taşımaması nedeniyel takibin iptali 6102 689
277 Araç satışının trafiğe geç bildirilmesi - Malikin artık borçlu olmaması 2918 20
555 Ev eşyalarının haczi - haczedilmezlik şikayeti 2004 82
554 İcra kefaleti 2004 16
426 Şahsi alacağın adi ortaklıktan alınabilmesi 6098 638
369 Şikayet- hakkında icra takibi bulunmayan muhatap bankadan garanti tutarının istenmesi 3167 10
578 İhalenin feshedilmesi halinde alacaklıya ödenen paranın geri alınması 2004 361
553 Sigorta tahkim komisyonu kararı - itirazın etkisi -kesinleşmeden takip 2004 16
342 Ksmt - geriye ciro - sonrakilere takip yapamaz 6102 0
295 Harç - Banka - Kredi alacağı için 492 123
602 Müstakbel - ileride doğacak alacakların haczi - banka hesabı 2004 89
338 Ksmt - çek - çekin ibraz günü ödenir 6102 692
334 Kooperatif ortağının hissesine düşecek payı haczedebilir 1163 19
346 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 6102 0
305 İflasın ertelenmesi - Finansal kiralama konusu mal Finans şirketine aittir 3226 0
542 İflas erteleme - işçi alacağı 2004 206
599 Keşideci avalistinin takibi için ödememe protestosu çekilmesi gerekir mi? 2004 170
574 Ölü kişiye icra takibi yapılması - Taraf değişikliği 2004 16
600 Usulsüz tebligat - MERNİS adresi 2004 16
563 Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale 2004 16
331 Vekalet - harç - masraf 491 0
569 Kesin haciz belgesi - adreste bulunamaması ve tüm mal varlığı araştırmasına rağmen 2004 105
587 Faize itiraz - İşçi alacağı 2004 32
580 Zamaaşımı itirazı - kararın kesinlemesi - hacizlerin kaldırılması 2004 33
629 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı - İlam niteliğinde belge midir? 2004 38
597 İşçi alacağı faizine itiraz 2004 24
612 Finansal kiralamada tasarruf yetkisinin kiraya verene verilmesi - cebri satış 0
625 Yakala talebi - Yakalama avansı - Satış talebi - Satış avansı - Haczin düşmesi 2004 106
639 AAÜT gereğince hükmedilen karşı taraf vekalet ücretinden ayrıca katma değer (KDV) istenebilir mi? 2004 16
632 İİK 170/3. Madde gereğince verilecek nihai hüküm olan icranın geri bırakılması kararı, İİK 170/2. Maddesi gereğince verilen geçici durdurma kararının yerini alır - Tedbir 2004 170
641 Usulsüz tebligat - Tevziat saatlerinde dönüp dönmeyeceğinin araştırılmaması 2004 16
588 Sıra cetveli yapılması için paranın gönderilmesi kararının şikayeti 2004 140
643 TMSF'ye devredilen şirketler hakkındaki icra takibi 2004 16
631 Arabuluculuk anlaşma tutanağı - İcra edilebilirlik şerhi - ilam niteliğinde belge 2004 38
634 İcra mahkemesinin tahliye talebi (m.269/a) için yetkili icra mahkemesi 2004 269
613 Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 2004 16
611 Şirket sermayesi olarak konulan taşınmaz üzerine haciz konulması 6102 128
621 İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip 2004 0
616 İcra kefaletinin geçerlilik şartları 2004 38
618 Yenileme - Tebliğin gerektiği haller 2004 78
627 Üniversite döner sermayesi mallarının haczi - haczedilmezlik İİK 82 2004 82
617 Liste dışından bilirkişi görevlendirilmesi 6754 1
645 Karar gerekçeleri 2004 1
640 Sıra cetveline itiraz - Sadece sıraya itiraz edilMEmesi 2004 142
620 Ödeme emri tebliğ edilmeyen borçlunun itiraz hakkını kullanması - Satış isteme yetkisi 2004 61
619 Hapis Hakkı - Rehnin Paraya Çevrilmesi 2004 45
628 Tüzel kişilere tebligat muhtara yapılır mı? 2004 16
633 Kabul halinde vekalet ücreti 0
638 Harcın eksik yatırılması - Dava değerinin sonradan yüksek tespiti 6100 150
626 Satış ilanın taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin, tapuya kayıtlı olmayan mirasçılarına tebliği gerekir mi? 2004 127
635 İcra dosyalarının birleştirilmesi talebi 2004 16
636 İşbölümü nedeniyle gönderme kararı 2004 4
886 Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması 2004 15
642 Tespit hükmü fer'isinin icrası için kesinleşmesine gerek var mıdır? 2004 26




Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim