Yargıtay Karar Arama motoromuzun seçtikleri :

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

TBMM Genel Kurulundaki HMK'da önemli değişikler getirecek kanun tasarısının başlıca maddeleri

HMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile önemli değişiklikler getirilmekte. İşte bu değişiklikler :1-  Dilekçe verilmesi kanunda öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir isim altında sunulan dilekçeler hükme esas al …

Hukuki Makaleler

Şufa (önalım) Davası Ne Kadar Sürer

Şufa Davası (449 Gün)  sürmesi öngörülmektedir.Davanın sonuçlandırılma süresinin ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. Yazılı Yargılama Usulü Temel Usulü İşlemler Hedeflenen Süre

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29907TEBLİĞGümrük ve Ticaret Bakanlığından:6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 ta

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Prof. Dr. Ersan ŞenYeni Anayasa Hazırlık ÇalışmalarıYakın zamanda “Yeni Anayasa” çalışmaları hızlanacak gözüküyor. Yeni Anayasanın hazırlanma şekli, bu sırada izlenecek usul, kaç maddeden oluşacağı, nelere öncelik verileceği veya nelerin tartışm

Basit Yargılamaya Tabi Davalar

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUKanun Numarası : 6100Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerMADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır:a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler.b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek kon

ING BANK 'ın savunması - Kartel oluşturan 12 banka

ING BANK ING Hakkındaki Belgelerin Bankanın İhlale Taraf Olduğunun İspatı İçin Yeterli Olmadığı Savunması Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi rekabet hukukunda da mevcut delillerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir eylemi ispata elverişli olup olmadığı

Vergi uyuşmazlıklarında yeni bir çözüm yolu: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru haberi www.dunya.com'da

Ersin KAPLAN / Eski Hesap Uzmanı2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Türk hukukuna giren yeni bir uyuşmalık çözüm yolu olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması vergi ihtilaflarının çözümünde başvurulabilecek yollardan birisidir. Vergi idaresi ile mükellefler arasında ortaya

Usul hukukunda taraf teşkili ve tebligatın önemi

Yetkili makamlar tarafından bir takım hukukî işlemlerin, bunların hukukî sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna uygun şekilde bildirimi ve bu bildirimin de usulüne uygun şekilde yapıldığının belgelenmesi olarak tanımlanan tebligat, Anayasa ile güvence altına alınan iddia ve savunma h

TMSF'ye ilişkin Kanun Maddeleri

BANKACILIK KANUNUKanun Numarası : 5411Kabul Tarihi : 19/10/2005ONİKİNCİ KISIMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun kuruluş ve bağımsızlığı Madde 111 — Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin

Ceza Muhakemesinde yayın yasağı-Prof.Dr.Ersan Şen

Yayın Yasağı Prof. Dr. Ersan ŞenYayın YasağıEsasında “yayın yasağı” sözü doğru değildir. Çünkü basın hürdür ve sansür edilemez. Yayının yasaklanmasından değil, yayının yapılmasından sonra suça konu olabilecek fiillerden dolayı ceza soruşturmasından ve bu soruşturmanın gizliliğ

MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

MUTLAK TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ......................................... 174 ARABULUCULUK ..................................................................................... 174 A. TTK’nin 4 üncü Maddesinde Düzenlenen Mutlak Tica

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
24 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
24 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
26 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
26 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
26 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
26 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

Bahşiş uygulaması olan iş yerinde fazla mesainin hesaplanması

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİDavacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı ile davalı .

Ara kararda kesin süreye uyulmamasının müeyyidesinin ne olacağı belirtilmesi gereği

##########MAHKEMESİ :##########Asliye Hukuk Mahkemesi####################DAVACILAR : 1-... 2-... 3-... vekilleri Av. ... ve diğerleri##########Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 22.07.2011

İcra mahkemesi kararları kendi aralarında kesin hüküm teşkil eder

Y A R G I T A Y İ L A M Iİtirazır kaldırılmasıİcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı ve davalılardan A. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Davacı alacaklı kira alacağının tahsili a

6292 sayılı Yasa, 2/B niteliğindeki taşınmazın bedelsiz iade talebi, görevli yargı yeri.

T.C.D A N I Ş T A YSEKİZİNCİ DAİREEsas No : 2015/3591Karar No : 2015/12315Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :Vekili :Karşı Taraf (Davalı) :Vekili :İstemin Savunmanın Savunma verilmemiştir.Danıştay Tetkik Hakimi :Düşüncesi : İsteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmekted

Avukatın adliye kapısında polise : sen kimsin de beni sokmuyorsun lan? Ben istediğim yerden girerim, sen ne haltsın da beni zorluyorsun? sözleri hakaret değildir

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan i

İcra mahkemesinin aldırdığı imzaya ilişkin bilirkişi raporunun diğer mahkemelerdeki delil kuvveti

##########MAHKEMESİ :##########Ticaret Mahkemesi########################################Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...... Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.11.2012 gün ve 2012/183 E., 2012/63 K. sayılı kararın incelenmesi ....t

Merkez Bankası memzuç kayıtlarında ödenmeyen faiz, komisyon alacağı adı altındaki geçmişe dönük borç kaydının terkini ile manevi tazminat talebi

Taraflar arasında görülen davada Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 06/05/2014 tarih ve 2014/95-2014/170 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10/11/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. D.. T.. i

Ticari kredinin erken kapatılması halinde bankaca alınacak erken kapama komisyonunun belirlenmesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2014 tarih ve 2013/219-2014/373 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi t

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş dosyanın derdestlik itirazına konu olup olamayacağı

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın derdestlik nedeniyle usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra,

Dolandırcılık, Suçun niteliğinin tespiti,Direnme kararına karşı sanığın diyeceklerinin sorulması gereği

Yargıtay Dairesi : 15. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaDolandırıcılık suçundan sanık ...'ın 5237 sayılı TCK'nun 157/1, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 80 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 31.05.2011 g