Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
23 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

İşe iade ve feshin geçersizliğinin tespiti ilişkin ilam - Tespit - Eda Hükmü

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incel

anayasa mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapmaSuç Tarihi : 20/05/2015Hüküm : MahkûmiyetDosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu ol

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2016/1805, K:2017/1810

Mahkemesi :Ticaret MahkemesiBirleşen 2014/1035 Esas sayılı davada Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm asıl dosya davalısı ile birleşen dosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl dosya davalısı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davalı ...Ş. vekili Av

aciz vesikası - iptal davası - vekalet ücreti - aciz belgesi - Tasarrufun iptali davası - İİK

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:Davacı alacaklı

TESCİL - kararın düzeltilmesi - TEMLİK - TAŞINMAZ

MAHKEMESİ : KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 09/05/2000NUMARASI : 1999/1206-2000/477Taraflar arasındaki davadan dolayı Karaisalı Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 09.05.2000 gün ve 1999/1206 Esas - 2000/477 karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 11.11.2009 gün ve 11491-11753 sayılı kar

seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan - yargılama giderinin - YARGILAMA GİDERLERİ - velayet vesayet - ZORUNLU MÜDAFİİ - KAYYIMLIK - YETKİ

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSuç : YağmaHÜKÜM : MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan hükümde 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesine aykırı olarak, anılan Yasanın 31/3. mad

asliye hukuk mahkemesi - hukuk mahkemeleri - Kadastro tespiti - KADASTRO İŞLEMİ - taşınmaz mal - KESİNLEŞME - derdest - GÖREV

MAHKEMESİ : İZMİR KADASTRO MAHKEMESİTARİHİ : 25/02/2014NUMARASI : 2013/466-2014/52Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kadastro sırası

HES İNŞAASI SIRASINDA HAFRİYET ÇALIŞMALARININ VERDİĞİ ZARAR - HİDROELEKTRİK SANTRALI HAFRİYATI - TAŞINMAZA DÖKÜLEN MALZEMENİN VERDİĞİ ZARAR - HAKSIZ FİİL TAZMİNATI

Davacı H.. Y.. vekili Avukat F.. tarafından, davalı K.. Ş... aleyhine 15/11/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/07/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içi

Bononun takibe konulması için keşideciye ibraz zorunluluğu var mı?

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Antalya 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 13/10/2015NUMARASI : 2015/953-2015/880Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası

Eser sözleşmesinin tarafların ortak kusuru ile feshi

Mahkemesi : Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tic. Mah. Sıf.)Tarihi : 07.05.2013Numarası : 2010/868-2013/394 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekilleri Avukat S. D.ve Avukat İ. K.